Soudobé dějiny

Materiály pro potřebu semináře

Seznam požadavků pro studenty semináře
a) aktivní příprava referátů - prezentací - projektů apod.
b) 2 recenze na 2 knihy /či delší odborné texty/ z vymezeného tématu
c) splnění klasifikačních povinností
d) seminární práce /upřesněno níže/
e) docházka v souladu se Školním řádem

(pozn.: termíny prezentací, odevzdávání textů apod. budou upřesněny přímo v semináři)


Seminární práce - školní rok 2008 / 2009 - Příběh fotografie
Věřím, že naše společné téma "Příběh fotografie" je velmi vhodné pro blok "Holocaust v semináři Soudobých dějin". Seminární práce by měla vzniknout na základě inspirace dobovou fotografií. Cílem by mělo být zmapování osudu samotné fotografie či pokus o historické znovuoživení a interpretaci dění, které je na fotografii znázorněno. Takto zvolené téma přímo nabízí protnout "velké dějiny států a kontinentů" s osudy lidí, kteří žili v místech nám důvěrně známých. Není to však podmínkou. Pamatujte na důkladnou přípravu při výběru tématu vzhledem k dostupné literatuře, pramenům a případně i k Vaší jazykové vybavenosti.
Podrobnosti, které se týkají formální stránky seminární práce a termínu odevzdání, budou upřesněny přímo v průběhu semináře.


Tematické okruhy pro volbu referátu
 1. Antisemitismus 19. / 20. století
 2. Protižidovské zákonodárství v nacistickém Německu
 3. Rasová legislativa v Protektorátu Čechy a Morava
 4. Křišťálová noc na území Sudet
 5. Protižidovská publicistika na našem území v letech 1938 - 1945
 6. Válka na východní frontě a počátky masové likvidace Židů
 7. Wehrmacht - spolutvůrce zvěrstev na východní frontě?
 8. Šoa nad Evropou - holocaust a jeho dopady v jednotlivých státech Evropy
 9. Terezínské ghetto - vznik a počátky fungování
 10. Terezínské ghetto - základní funkce ghetta
 11. Zkrášlovací akce v terezínském ghettu - propagandistická funkce Terezína
 12. Dětský svět v terezínském ghettu
 13. Transporty
 14. Nacistické koncentrační tábory - historický přehled a členění
 15. Řád teroru - pokus o sociální analýzu
 16. Osvětim - Továrna na smrt
 17. Terezínský rodinný tábor
 18. "Utekl jsem z Osvětimi"
 19. Svědkové z továrny na smrt - příběh osvětimského sonderkommanda
 20. Vzpomínky velitele Osvětimi
 21. Lékaři, kteří se zpronevěřili své přísaze
 22. Architekt konečného řešení židovské otázky - H. Himmler
 23. Svébytný příklad holocaustu slovenských Židů
 24. Holocaust Rómů
 25. Antisemitismus po 2. světové válce u nás i ve světě
 26. Paměti a vzpomínky přeživších
 27. Reflexe holocaustu v uměleckém díle
 28. Potrestání viníků
 29. Vědecké bádání o problematice holocaustu u nás a ve světě
 30. Vybraná historiografická produkce k danému tématu
 31. Nebezpečí popírání holocaustu